CEO JPMorgan Chase, Jamtie Dimon: Bitcoin không phải “gu” của tôi!