NHIỆM VỤ

Bạn bấm vào “Click” để làm các nhiệm vụ, Vui lòng thực hiện đúng các nhiệm vụ

Lưu ý:

* Các nhiệm vụ chỉ làm được 1 lần duy nhất

[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Zalo[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://zalo.me/g/cohgzp297" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Telegram[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/coinnew247org" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Telegram[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/congdongdautu40" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Telegram[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/Exchainchannelvn" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Telegram[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/ExchainVietnamese" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Share bài báo[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=140586622674265&display=popup&href=https%3A%2F%2Fcoinnews247.org%2Fsan-giao-dich-tien-dien-tu-exchain-la-gi-co-che-tra-thuong-va-tiem-nang-cua-coin-exg%2F%23.X_0lMpud0gA.facebook&redirect_uri=http%3A%2F%2Fs7.addthis.com%2Fstatic%2Fthankyou.html" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Join Group Fb[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/groups/congdongdautu4.0dakiemchung/" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”]Like Page Fb[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%ExchainVietnamese%2F&layout=button&action=like" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”2 DOGE”]Like Page Fb[/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoinnews247%2F&layout=button&action=like" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”][/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoinnews247%2F&src=sdkpreparse" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”][/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.facebook.com/groups/ExchainVietnamese/" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”][/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/X1000DEFI" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”][/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://t.me/BuySell_tokenEXG" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]
[bsf-info-box icon_size=”32″ title=”1 DOGE”][/bsf-info-box]
[mycred_link amount=1 href="https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&winname=addthis&pub=ra-57e482b2e67c850b&source=tbx-300&lng=vi&s=facebook&wid=4524&url=https%3A%2F%2Fcoinnews247.org%2Fsan-fmx-la-gi-thong-tin-chi-tiet-va-huong-dan-toan-bo-cach-dang-ky-kyc-va-giao-dich-tren-san-fmx%2F&title=S%C3%A0n%20FMX%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F%20Th%C3%B4ng%20tin%20chi%20ti%E1%BA%BFt%20v%C3%A0%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20to%C3%A0n%20b%E1%BB%99%20c%C3%A1ch%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%2C%20KYC%20v%C3%A0%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20tr%C3%AAn%20s%C3%A0n%20FMX&ate=AT-ra-57e482b2e67c850b/-/-/5ffd29a0a17e4795/2&frommenu=1&ips=1&uid=5f60e1f19b02aec0&description=Th%E1%BB%8B%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ti%E1%BB%81n%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20hi%E1%BB%87n%20t%E1%BA%A1i%20ng%C3%A0y%20c%C3%A0ng%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%2C%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20giao%20d%E1%BB%8Bch%20c%E1%BB%A7a%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20d%C3%B9ng%20ti%E1%BB%81n%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20th%C3%AC%20ng%C3%A0y%20m%E1%BB%99t%20t%C4%83ng.%20V%C3%AC%20v%E1%BA%ADy%2C%20c%C3%A1c%20s%E1%BA%A3n%20ph%E1%BA%A9m%20ph%C3%A1i%20sinh%20li%C3%AAn%20t%E1%BB%A5c%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%E1%BA%A1o%20ra%20%C4%91%E1%BB%83%20ph%E1%BB%A5c%20v%E1%BB%A5%20cho%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%20Trong%20b%C3%A0i%20vi%E1%BA%BFt%20h%C3%B4m%20nay%2C%20Coinnews247%20s%E1%BA%BD%20gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20%5B%E2%80%A6%5D&uud=1&ct=1&pre=https%3A%2F%2Fcoinnews247.org%2Fsan-giao-dich-fmx%2F&tt=0&captcha_provider=recaptcha2&pro=0" target="_blank" ctype="coins"]Click[/mycred_link]