Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Chính

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]THAM GIA NHÓM KIẾM TIỀN ZALO[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”1 DOGE” pos=”right”]Gia nhập channel telegram[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”1 DOGE” pos=”right”]Gia nhập Group telegram[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Gia nhập Channel Exchain[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”5 DOGE” pos=”right”]GIA NHẬP TELE GROUP EXCHAIN[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”5 DOGE” pos=”right”]Kênh hỗ trợ thành viên Coinnews247[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”20 DOGE” pos=”right”]Đăng ký tài khoản sàn Exchain.ai[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]THAM GIA NHÓM KIẾM TIỀN ZALO[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Share 1 bài viết trên website[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Join vào Group Facebook[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”5 DOGE” pos=”right”]LIKE PAGE FB[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”1 DOGE” pos=”right”]Like Page Facebook[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Share Page Facebook[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”5 DOGE” pos=”right”]Join vào Group Facebook[/bsf-info-box]

Nhiệm vụ xem Video

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Xem video[/bsf-info-box]

Nhiệm vụ mới

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Gia nhập Group Telegram X1000DEFI[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”2 DOGE” pos=”right”]Gia nhập chợ mua bán EXG COIN[/bsf-info-box]
[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^520|url^https://coinnews247.org/wp-content/uploads/2020/07/prize.e0f3d9ea.png|caption^null|alt^null|title^prize.e0f3d9ea|description^null” img_width=”60″ title=”5 DOGE” pos=”right”]Share Page Facebook[/bsf-info-box]

Quy định:

  • Mỗi ngày các bạn sẽ được làm nhiệm vụ 1 lần.
  • Có các nhiệm vụ chỉ làm được 1 lần duy nhất
  • Có các nhiệm vụ đươc thực hiện nhiều lần

Lưu ý:

* Nếu phát hiện hành vi gian lận phần thưởng của bạn sẽ bị đóng băng.

Lời mời của tôi

Lời mời của tôi

[mycred_history user_id="current"]

Hoạt động của tôi hôm nay

[mycred_history user_id="current" time="today"]

Mời bạn bè đăng ký và nhận thưởng hàng ngày

https://coinnews247.org/dang-ky/?mref=[mycred_affiliate_id]

Lịch sử

Các hành động của tôi

[mycred_history user_id="current" number=100]
Tổng giá trị: [mycred_total_balance] DOGE

Yêu cầu rút tiền

[mycred_send amount=100 to="coinnews247" ref="post_like" log="Rút tiền về ví"]Rút tiền về ví[/mycred_send]

Hướng dẫn rút tiền :

Bấm rút tiền về ví (Hiển thị nút khi tài khoản đạt đủ 100 doge)

Tiền sẽ được yêu cầu chuyển về ví

Số tiền rút mỗi lần : 100 doge

Lệnh rút tiền của bạn sẽ được duyệt trong 24h.