Xem video

 

Hướng dẫn Giao dịch mua bán cơ bản trên sàn Exchain cặp EXG/USDT

Link mở tài khoản : https://id.exchain.ai/r/981581358

?Kênh hỗ trợ : https://t.me/ExchainVietnamese